Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Hans, de echte bakker. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Hans, de echte bakker te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Hans, de echte bakker zijn vrijblijvend. Hans, de echte bakker accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Hans, de echte bakker behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Hans, de echte bakker behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Afbeelding op banket

Afbeeldingen en foto’s dienen in JPG formaat te worden aangeleverd. Hans de echte bakker streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Doordat Hans, de echte bakker met eetbare kleurstoffen werkt kan het gebeuren dat kleuren van foto’s en logo’s niet 100% overeenstemmen.

Bezorg- en administratiekosten

Hans de echte bakker bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 9.30 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.
Leveringen

Hans, de echte bakker zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Hans, de echte bakker ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Hans, de echte bakker daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Hans, de echte bakker aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal (internet betaling).

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hans, de echte bakker de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Hans, de echte bakker wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Hans, de echte bakker. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Hans, de echte bakker zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening vanHans, de echte bakker, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Hans, de echte bakker over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Hans, de echte bakker opgave doet van een adres is Hans, de echte bakker gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:
Hans, de echte bakker
Dorpsstraat 37
6561 CA Groesbeek

Aansprakelijkheid

Hans, de echte bakker is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Hans, de echte bakker is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Hans, de echte bakker komen. Hans, de echte bakker draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Hans, de echte bakker eveneens geen verantwoordelijkheid. Hans, de echte bakker is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Hans, de echte bakker, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hans, de echte bakker. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Hans, de echte bakker uitgesloten.

Diversen

De klant van Hans, de echte bakker dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Hans, de echte bakker geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Hans, de echte bakker garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Hans, de echte bakker het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Hans, de echte bakker gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Hans, de echte bakker kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Hans, de echte bakker geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Hans, de echte bakker. Niets uit uitgaven of publicaties van Hans, de echte bakker mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans, de echte bakker.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hans, de echte bakker en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Hans, de echte bakker te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Hans, de echte bakker te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Hans, de echte bakker
Dorpsstraat 37
6561 CA Groesbeek
[T] 024 3974441
[F] 024 3972241
[W] http://hans.echtebakker.nl/
[E] hansdeechtebakker@planet.nl
[KvK] 10017708
[BTW nr.] 8100.27.513.B.01
[RABOBANK] 16.79.12.895
[IBAN] NL42RABO0167912895

Hans, de Echte Bakker


Filiaal Groesbeek
Filiaal Beek

Heeft u vragen?

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 16:00 uur geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal